Budżet Obywatelski Gminy Rogoźno "Działamy dla Mieszkańców" na rok 2024

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Rogoźno w 2023 roku

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Rogoźno w 2023 roku jest uchwała nr LXXX/837/2023 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zasad i trybu Budżetu Obywatelskiego Gminy Rogoźno „Działamy dla Mieszkańców” na rok 2024. 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o edycji Budżetu Obywatelskiego 2024:

Do 21 sierpnia 2023 r. możliwe jest zgłaszanie projektów, a od 26 września do 10 października 2023 r. odbędzie się głosowanie nad zgłoszonymi projektami.

Przypominamy, że uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gminy Rogoźno.

Na Budżet Obywatelski przeznacza się 90.000 złotych.

Całość środków przeznaczonych na Budżet Obywatelski, dzieli się na:

1) projekty ogólnogminne - w wysokości 30.000 złotych,

2) projekty rejonowe z podziałem na:

a) z obszaru miasta Rogoźno w wysokości 30.000 złotych;

b) z obszaru sołectw Gminy Rogoźno w wysokości 30.000 złotych.

Pod pojęciem projektów ogólnogminnych rozumie się zadania dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego sołectwa lub co najmniej miasta Rogoźno i jednego sołectwa, w taki sposób, że dane zadanie zostanie zlokalizowane na terenie co najmniej dwóch sołectw lub na terenie miasta Rogoźno i jednego sołectwa.

Pod pojęciem projektów rejonowych rozumie się zadania służące mieszkańcom miasta Rogoźno lub poszczególnych sołectw, realizowane w ramach środków wydzielonych do dyspozycji rejonów.

Jak zgłosić projekt?

Projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać mieszkańcy Gminy Rogoźno.

W przypadku, gdy projektodawcą jest osoba małoletnia, do składanego projektu należy dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszany projekt zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego musi zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres do doręczeń wnioskodawcy;

3) nazwę zadania (maksymalnie 10 słów);

4) opis zadania (maksymalnie 300 słów);

5) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania (maksymalnie 150 słów);

6) miejsce realizacji zadania;

7) beneficjentów zadania;

8) szacunkowy koszt realizacji zadania;

9) wskazanie rodzaju projektu (ogólnogminny, rejonowy);

10) wskazanie rejonu (w przypadku projektu rejonowego);

11) informację o projektowaniu uniwersalnym (tj. czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, czy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami i czy będą mogli z niego korzystać wszyscy mieszkańcy w możliwie najszerszym zakresie).

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą:

1) należeć do katalogu zadań własnych Gminy Rogoźno oraz mieć charakter ogólnodostępny,

2) być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,

3) być realizowane na terenach znajdujących się we władaniu Gminy Rogoźno, nieobciążonym prawem osób trzecich.

Projekty zgłaszane w ramach Budżetu Obywatelskiego muszą być poparte minimalną liczbą 15 podpisów mieszkańców Gminy Rogoźno.

Zgłaszanie projektów odbywać się będzie w formie papierowej (poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce "Do pobrania") lub w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na https://rogozno.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski (w przypadku zgłoszenia projektu w formie elektronicznej - do zgłoszenia należy dołączyć skany wniosku i listy poparcia).

Formularze wniosku i listy poparcia znajdują się w zakładce "Do pobrania".